Juridische mogelijkheden voor sterke en zwakke ouderen

Banner Juridische mogelijkheden voor sterke en zwakke ouderen

Over deze studiedag

Komt de ouderdom met gebreken? Niet voor alle ouderen, maar ontegenzeggelijk voor een aantal wel. Het staat bijvoorbeeld wel vast dat het aantal Alzheimer patiënten de komende decennia zal stijgen. Zijn er speciale mensenrechten voor ouderen? Is daar behoefte aan? Er bestaat een Inter-America Convention on Protecting the human rights of older persons.

Wat zijn de verschillen tussen door de rechter opgelegde beschermingsmaatregelen (curatele, bewind of mentorschap) en levenstestamenten. Het levenstestament is een product van notarissen dat als voordeel heeft dat het meer ruimte biedt voor eigen regie, maar als risico het ontbreken van toezicht op de persoon die in het levenstestament als gevolmachtigde is aangewezen.

En waarom is het verschil tussen handelingsonbekwaamheid of onbevoegdheid (iets niet mogen) en wilsonbekwaamheid (iets niet kunnen, niet snappen of overzien) relevant?
Hoe worden cross-border problemen opgelost? Wat als een Nederlander die in Spanje overwintert daar een hartaanval krijgt en in Nederland onder mentorschap is gesteld? Is deze maatregel in Spanje geldig? En de Griek die in Nederland werkt, maar een vertegenwoordiger nodig heeft, blijkt een broer te hebben in Athene met een algemene volmacht. Kan deze broer hem in Nederland vertegenwoordigen als het gaat om verkoop van een huis?

Belangrijke wetten in de zorg zijn de Wgbo (geneeskundige behandelingsovereenkomst) en met ingang van 1 januari 2020 de Wet Verplichte GGz en de Wet Zorg en Dwang. Op welke wijze worden patiëntenrechten beschermd en wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de autonomie van de oudere met een zorgbehoefte?

Tijdens deze studiedag familie- en gezondheidsrecht komen al deze kwesties aan bod. De studiedag is bedoeld voor zowel professionals met een beroepsmatige interesse, als voor iedereen met een persoonlijke interesse in deze problematiek, die ons immers zowel zelf kan raken als onze omgeving. Juridische voorkennis is dan ook beslist niet noodzakelijk voor het bijwonen van deze dag.

Datum en tijd

Datum: vrijdag 11 oktober 2019.

Tijd: 10.30 tot 15.30 uur.

Docent

Prof. dr. Kees Blankman is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen. Hij heeft nationaal (bijvoorbeeld de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en internationaal (Raad van Europa) geadviseerd over beschermingsmaatregelen voor wilsonbekwame meerderjarigen. Hij is rechter-plaatsvervanger in Bopz-zaken en beslist over gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Prijs, aanmelden en meer informatie

Prijs: € 75 (inclusief koffie/thee in de pauzes, inclusief lunch) per deelnemer.

De presentatie wordt beschikbaar gesteld.
Deze studiedag staat open voor alle belangstellenden, ongeacht leeftijd.

Wilt u zich aanmelden voor deze studiedag?
Dat kan via onderstaande knop. U meldt zich aan per programma. U krijgt dan eerst de vraag om een MijnHOVO-account aan te maken. In de bevestingsmail hiervan vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken. Direct daarna kunt u uw aanmelding voltooien. Zodra u een eigen MijnHOVO-account hebt, kunt u zich direct voor deze studiedag of andere programma's aanmelden.

De uiterste aanmelddatum voor deze studiedag is 6 oktober 2019.

Aanmeldbutton